Skip to product information
1 of 2

Derek Prince Ministries India

Self Study Bible Course - Gujrati

Self Study Bible Course - Gujrati

Regular price Rs. 95.00
Regular price Sale price Rs. 95.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
જેને શરમાવવાનું કંઈ કારણ ન હોય એવી રીતે કામ કરનાર સત્યનાં વચન સ્પષ્ટતાથી સમજાવનાર અને દેવને પસંદ પડે એવો સેવક થવાનો પ્રયત્નકર.
View full details